Tien manieren om te besparen op energiekosten

Tien manieren om te besparen op energiekosten

Femme Taken

Femme Taken

Business, EMS software development en design

Maart 2022

De noodzaak om energie te besparen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen is door hoge energieprijzen, klimaatverandering en netcongestie nog nooit zo tastbaar geweest. In deze blog noemen we tien manieren om te besparen op energiekosten en hoe Loqio je daarbij van dienst kan zijn.

Besparende maatregelen

Gedragsverandering

In elke organisatie zijn er wel mogelijkheden om energie te besparen door gedragsveranderingen. Het kan gaan om aanpassingen zoals het uitschakelen van verlichting of apparaten als deze niet gebruikt worden, het lager zetten van de thermostaat of het optimaliseren van een werkwijze in een productieproces om verlies van proceswarmte te voorkomen.

Het Loqio energiemanagementsysteem geeft je inzicht in energiegebruik op apparaatniveau alsmede aggregaties per categorie, bedrijfsafdeling of andere samenvoegingen. Dit maakt het mogelijk om snel te identificeren waar besparing mogelijk is en om uitdagende doelen te stellen die specifiek, meetbaar, realistisch en tijdsgebonden zijn.

Om energiebesparing leuk en zelfs competitief te maken kunnen we het gebouw voorzien van afdelingsspecifieke dashboards die werknemers op de werkvloer bewust maken van energiegebruik en de invloed die zij daarop hebben.

Optimaliseren van installaties

Het komt regelmatig voor dat de installaties in gebouwen slecht zijn ingeregeld met als gevolg dat er energie verspild wordt door bijvoorbeeld gelijktijdig verwarmen en koelen, het slecht reageren op weersomstandigheden en onnodig veel of juist te weinig ventileren. Er kunnen veel energiekosten bespaard worden door installaties beter af te stemmen.

Het energieverbruik en het afgenomen vermogen van apparaten zoals warmtepompen en ventilatiesystemen zegt veel over de prestaties van installaties. Met onze energiemonitoring op apparaatniveau, aangevuld met eventuele klimaatsensoren, maak je inzichtelijk hoe de installatie reageert op het binnen- en buitenklimaat en kun je bepalen of deze systemen naar behoren functioneren.

De data uit onze gebouwdashboards leveren bovendien het bewijsmateriaal om aansprakelijkheidskwesties over slecht functionerende systemen te beslechten.

Automatisering

Voor sommige taken geldt echter dat deze beter door computers of machines uitgevoerd kunnen worden. Een voor de hand liggend voorbeeld is automatische lichtsturing op basis van bewegingssensoren, het automatiseren van zonwering zodat er minder koeling nodig is of het automatisch openen en sluiten van deuren.

Met metingen op apparaatniveau in combinatie met sensoring in het gebouw maken we inzichtelijk waar automatisering zinvolle energiebesparing oplevert. Ons platform is gebaseerd op een modulaire basis die niet alleen geschikt is voor data-acquisitie maar ook voor de besturing van gebouwen.

Vervanging door energiezuinige apparaten

Inzicht in energieverbruik op apparaat- en machineniveau levert de basis om data-geïnformeerd keuzes te maken bij het vervroegd afschrijven van energieverspillende installaties en machines en het investeren in energiezuinige alternatieven.

Wettelijk is er vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer de verplichting voor bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Eén van de erkende maatregelen voor energiebesparing is overigens het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) zoals Loqio energiemonitoring.

Elektrificatie

Elektrificatie van onder andere verwarming, mobiliteit en transport verhoogt de efficiency en verlaagt de energiekosten doordat elektrische alternatieven efficiënter met energie omgaan dan apparaten en machines die fossiele brandstoffen verbranden. Bovendien kunnen er duurzame energiebronnen en zelf opgewekte energie gebruikt worden op elektrische apparaten en machines van energie te voorzien.

Elektrificatie brengt nieuwe uitdagingen met zich meer op het gebied van energiemanagement. Wij hebben de ambitie om ons product door te ontwikkelen naar een oplossing die bedrijven helpt om het maximale uit hun elektriciteitsaansluiting te halen. 

Optimaliseren van aansluitcapaciteit

De energierekening bevat naast kosten voor het verbruik van energie een post voor het capaciteitstarief, dat is gebaseerd op de grootte van de aansluiting. Regelmatig komt het voor dat bedrijven en instellingen een onnodig groot jasje aantrekken. Bij een kleinverbruikersaansluiting is er een besparing van ongeveer 400 euro per jaar mogelijk door de capaciteit van de aansluiting een stap te verlagen van bijvoorbeeld 3x 80 ampère naar 3x 63A.

Grootverbruikersaansluitingen kennen het onderscheid tussen gecontracteerd transportvermogen en kW-max, oftewel het maximum vermogen dat in een maand is afgenomen. Ook hier is er een besparing van honderden euro’s op jaarbasis mogelijk door het gecontracteerd vermogen af te stemmen op het werkelijk afgenomen vermogen.

Loqio energiemanagement helpt je bij het optimaliseren van de aansluitcapaciteit. We maken inzichtelijk wat het piekvermogen is en welke verbruikers op welke momenten voor deze pieken verantwoordelijk zijn. In sommige gevallen is het door betere statische inregeling van installaties mogelijk om het piekvermogen zodanig te verlagen dat een lagere aansluitwaarde voldoet.

Peak shaving

Een actieve vorm van capaciteitsoptimalisatie is peak shaving. Hierbij zorgt een energiemanagementsysteem ervoor dat pieken in het energiegebruik worden verminderd door het vermogen van flexibele en regelbare verbruikers terug te schroeven of in de tijd te verschuiven. Uitstekend voorbeelden van flexibele en regelbare verbruikers zijn laadpalen en accu's. Ook verwarmings- en koelinstallaties kunnen flexibiliteit bieden die benut kan worden om pieken in het verbruik te beperken.

Peak shaving maakt het mogelijk om te besparen op het. capaciteitstarief of de kosten voor gecontracteerd en maximum transportvermogen. Het kan ook een manier zijn om de bedrijfsactiviteiten te laten groeien binnen de beperkingen van de aansluiting. Door de schaarste op het elektriciteitsnetwerk komt het steeds vaker voor dat netbeheerders nee moeten verkopen bij aanvragen voor meer transportcapaciteit.

Voor bedrijven op een kleinverbruikersaansluiting kan peak shaving een manier zijn om de grenzen van de aansluiting op te rekken, zodat een onderneming kan groeien in verbruik maar tegelijkertijd wel kan blijven profiteren van de voordelen van een kleinverbruikersaansluiting zoals de salderingsregeling voor zelf opgewekte energie.

Wij hebben de ambitie om onze oplossing door te ontwikkelen tot een geavanceerd energiemanagementsysteem dat actief flexibele verbruikers in een gebouw kan besturen voor verschillende doelstellingen zoals peak shaving.

Eigen opwek van energie

Voor organisaties die de beschikking hebben over een geschikt dakoppervlak is het een no-brainer om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. De gestegen energieprijzen hebben de case voor zonnepanelen nog gunstiger gemaakt. Voor bedrijven in het buitengebied zoals agrarische ondernemingen kunnen kleine windturbine's een oplossingen zijn om, eventueel aangevuld met zonnepanelen, jaarrond te kunnen beschikken over zelf geproduceerde energie.

Het zelf opwekken van energie heeft nog een voordeel en dat is het vergroten van de capaciteitsruimte van de aansluiting. In een voorbeeld van een 3x 80A kleinverbruikersaansluiting die maximaal 55 kW uit het net kan importeren en 40 kW aan eigen opwek heeft, kan er op gunstige momenten 95 kW aan vermogen afgenomen worden. Deze extra ruimte kan nuttig ingezet om de laadcapaciteit van elektrische auto’s te verhogen zonder te moeten investeren in een grotere aansluiting.

Optimaliseren van zelfconsumptie

Bedrijven die zelf energie opwekken en gebruikmaken van een kleinverbruikersaansluiting kunnen vooralsnog profiteren van de salderingsregeling. Onder deze regeling kan de opwek van energie weggestreept worden tegen het eigen verbruik zodat elke kWh aan opgewekte energie dezelfde waarde heeft als een kWh die ingekocht moet worden.

Het is de verwachting dat de salderingsregeling tussen 2026 en 2032 met negen procent per jaar wordt afgeschaft. Dit betekent dat voor een groeiend deel van de elektriciteit die een kleinverbruiker aan het elektriciteitsnet levert een terugleververgoeding ontvangen zal worden. Deze vergoeding is lager dan de kosten voor import van energie. Het wordt dus zaak om zelf opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Voor gebruikers van een grootverbruikersaansluiting geldt deze situatie nu al.

Dezelfde technieken die gebruikt kunnen worden om vermogenspieken van een aansluiting te verlagen kunnen in combinatie met voorspellingen van de energie-opwek ingezet worden om de zelfconsumptie van opgewekte energie te verhogen. Laadpalen zijn ideale flexibele verbruikers om zelfconsumptie te verbeteren. Door het slim aansturen van laadpalen wordt voorkomen dat er in de ochtend veel energie uit het elektriciteitsnet geïmporteerd moet worden zodra werknemers met hun elektrische auto's op het werk arriveren, terwijl er later op de dag volop energie opgewekt zal worden door zonnepanelen.

Opslag in accu’s

In de energietransitie vallen drie grote ontwikkelingen samen: de overgang van centrale naar decentrale opwek, de toename van variabele energiebronnen zoals zon en wind en de overgang van een vraaggestuurde naar een aanbodgedreven energiemarkt. Waar vroeger het aanbod van energie de vraag moest volgen door bijvoorbeeld het variëren van de output van een gascentrale, zullen we er in de toekomst voor moeten zorgen dat de vraag naar energie het aanbod uit wind en zon volgt. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor opslag van energie in accu’s, vliegwielen of omzetting in waterstof.

De business case voor het zakelijke gebruik van accu’s wordt steeds beter door lagere kosten en betere methoden om accu’s nuttig te maken. Accu’s laten zich verwaarden door een opstapeling van verdienmodellen. Zo kunnen ze gebruikt worden voor peak shaving, het verhogen van zelfconsumptie, het benutten van dynamische energieprijzen en het verlenen van demand response en frequentieregulatiediensten. Wellicht nog wel belangrijker dan dat, is de mogelijkheid om met behulp van accu's de bedrijfsactiviteiten te laten groeien binnen de grenzen van de elektriciteitsaansluiting.

In de toekomst zullen de verschillen in energieprijzen tussen momenten met veel en weinig aanbod van wind- en zonne-energie verder toenemen. Ook zullen capaciteitstarieven waarschijnlijk toenemen. Dit zal de case voor het gebruik van accu’s verder verbeteren.

Loqio is betrokken bij het project Sustainable and Integrated Energy Systems in Local Communities (Serene) waarin we samen met Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en universiteiten uit Denemarken en Polen oplossingen ontwikkelen voor lokale smart grids. In het Nederlandse demonstratieproject zullen we op een slimme wijze warmtepompen, elektrische boilers, laadpalen en accu's aansturen om het gebruik van zelf opgewekte energie te optimaliseren en het lokale elektriciteitsnet robuuster te maken.

Configurator

Stel zelf je energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdeelkasten om de energiemeters te installeren.

Zie energiemonitoring voor meer informatie over onze prijzen.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra